a different language from someone else may seem trivial, but sharing a language can unite groups of people and preserve ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

a different language from someone else may seem trivial, but sharing a language can unite groups of people and preserve ?


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

_________a different language from someone else may seem trivial, but sharing a language can unite groups of people and preserve a culture.

A. Speak
B. To speak
C. To be spoken
D. Being spoken
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. To speak (to V): để nói
Đáp án còn lại: A. Speak (v): nói (loại vì đây không phải là câu mệnh lệnh)
C. To be spoken: để được nói (bị động)
D. Being spoken: được nói (bị động)
Tạm dịch: Để nói ngôn ngữ khác với người khác có vẻ tầm thường, nhưng việc chia sẻ một ngôn ngữ có thể đoàn kết các nhóm người và bảo tồn nền văn hóa.
Bình luận