A new product device takes manufactures one step closer to making electric displays ... out of plastic.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

A new product device takes manufactures one step closer to making electric displays ... out of plastic.

ID [756000]

A new product device takes manufactures one step closer to making electric displays ... out of plastic.

A. total
B. totaling
C. totally
D. totaled
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Đáp án: C
totally (adv): hoàn toàn
Phân tích: Sau chỗ trống là một cụm giới từ nên bạn không điền tính từ được vì tính từ không bê nghĩa cho cụm giới từ nên loại A. B. D. Out of something (có nguồn gốc từ thứ gì) là một giới từ nên ''out of plastic: có nguồn góc từ nhựa” là một cụm giới từ.
Ở đây trạng từ đang bê nghĩa cho cụm giới từ này ý muốn nói "hoàn toàn từ nhựa"
Dịch: Một thiết bị sân xuất mới đưa các nhà sản xuất tiến thêm một bước gần hơn đến việc tạo ra những màn hình điện từ có nguồn gốc hoàn toàn từ nhựa.