A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the .


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

A recent survey has shown that supporters of equal partnership in marriage are still in the ______.

A. crowd
B. particular
C. majority
D. obligation
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. majority (n): phần lớn, đa số
Đáp án còn lại: A. crowd (n): đám đông
B. particular (n): mẩu tin, chi tiết (Eg: Her account is correct in every particular /all particularsL Bản báo cáo của cô ấy đúng trong mọi chi tiết)
D. obligation (n): nghĩa vụ, bổn phận
Tạm dịch: Một khảo sát gần đây chỉ ra rằng những người ủng hộ sự bình đẳng trong hôn nhân vẫn chiếm đa số.
Bình luận