Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

ADN ngoài nhân có ở những bào quan:

ADN ngoài nhân có ở những bào quan:

A. Ribôxôm, lưới nội chất

B. Lưới ngoại chất, lizôxôm

C. plasmit, lạp thể, ti thể

D. Nhân con, trung thể

Đáp án C