Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

ADN ngoài nhân có ở những bào quan:

ADN ngoài nhân có ở những bào quan:

A. Ribôxôm, lưới nội chất

B. Lưới ngoại chất, lizôxôm

C. Nhân con, trung thể

D. plasmit, lạp thể, ti thể

Đáp án D

Phạm Thị Ánh Sương chắc mình sai câu này . 24/11/2014
. 25/11/2014