Affected by the Western cultures, Vietnamese young people's attitudes love and marriage have dramatically changed.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Affected by the Western cultures, Vietnamese young people's attitudes love and marriage have dramatically changed.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Affected by the Western cultures, Vietnamese young people's attitudes _______ love and marriage have dramatically changed.

A. for
B. with
C. through
D. towards
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án D Chọn đáp án: D. towards
attitude towards: tỏ thái độ về vấn đề gì
Tạm dịch: Bị ảnh hưởng bới văn hóa phương Tây, thái độ đối với tình yêu và hôn nhân của giới trẻ Việt Nam đang thay đổi rất nhiều.
Bình luận