All of the sftudents who have completed thelr coursewoIk will be eligible to Jom the advanced class nexf semesfer.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

All of the sftudents who have completed thelr coursewoIk will be eligible to Jom the advanced class nexf semesfer.

ID [756003]

All of the sftudents who have completed thelr coursewoIk ____ will be eligible to Jom the advanced class nexf semesfer.

A. satisfymeg
B. satisfactornly
C. satisfactory
D. satisfaction
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

C. Satisfactorily (adv): một cách thỏa đáng
Phân tích chuyên sâu: Nhận thấy trước chỗ trống là một cụm danh từ “their coursework “nên chúng ta không chọn tính từ nên loại A và C. Còn nếu chọn D sẽ hình thành danh từ ghép ''coursework satisfaction — sự hài lòng khóa học”. Không tồn tại cụm danh từ “coursework satisfaction” này nền loại D. Phân tích lại cầu để bạn để thấy hơn:
AlI of the sfudents [who have completed their coursework safisfacftorily] wlll be eligible to Join the advanced class next semester.
Trong mệnh để quan hệ với who (được in đậm). chỗ trống đang nằm cuối mệnh để nên bạn áp dụng mẹo khi chỗ trống có dạng (__S V O hoặc S V O__) thì điền một trạng từ đối với câu từ loại.
Tạm Dịch: Tất cả những sinh viên [người đã hoàn tất khóa học một cách thỏa đáng/tốt đẹp] sẽ đủ tư cách tham gia vào lớp học nâng cao trong học kỳ tới.
vietanh2603 B là satisfactornly. C là satisfactoty mà.
Key sai khổ quá :(
13 Tháng 6 lúc 17:21