An arbitrafor must listen to both parfles m a đispute and not allow personal prejudice or opimon to affect his or her de?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

An arbitrafor must listen to both parfles m a đispute and not allow personal prejudice or opimon to affect his or her de?

ID [756006]

An arbitrafor must listen to both parfles m a đispute and not allow personal prejudice or opimon to affect his or her decision.

A. objections
B. objecftive
C. objectfs
D. objectively
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

D. ObJectively (adv): một cách khách quan
Phân tích:
Listen là nội động từ nên không cần tân ngữ phía sau nên loại A và B vì nếu chọn A hay B thì “objections hay objects” sẽ thành tân ngữ của “listen””.
Listen cũng không phải là một linking verb như become nên không thể điển tính từ nên loại B. Vậy chỉ có thể điển một trạng từ bố nghĩa cho động từ trước đó.
Tạm địch: Một thâm phán phải lăng nghe khách quan từ hai phía trong cuộc tranh luận và không cho phép thành kiến hay ý kiến cá nhân ảnh hưởng đến quyết định của thâm phán đó.