As I won’t be able to attend the meeting, I’d like you to sign .
Moon.vn - Học để khẳng định mình

As I won’t be able to attend the meeting, I’d like you to sign .

ID [130082]

As I won’t be able to attend the meeting, I’d like you to sign ______.

A. on my account
B. on my name
C. on my place
D. on my behalf
Trần Duy Trang
https://fb.com/moon.vn
Đáp án D
Bình luận
haingo2603 Tại sao vậy ạ
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 23:25
buiphuongtien on my behalf : đại diện, thay mặt
19 Tháng 6 lúc 18:22 Cảm ơn