As it stands, John understood to be the provisional captain of the school football team since Mike was injured in the pr?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

As it stands, John understood to be the provisional captain of the school football team since Mike was injured in the pr?


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Null

ID [755974]

As it stands, John understood to be the provisional captain of the school football team since Mike was injured in the previous match.

A. provisional
B. was injured
C. understood
D. it stands
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Chữa: understood -> is understood
As it stands = Currently: hiện tại, hiện nay
Tạm dịch: Hiện tại, John được hiểu là đội trưởng tạm thời của đội bóng đá trường bởi vì Mike đã bị thương trong trận đấu trước.