Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là

ID [304359]

Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là

A.Chính cương tháng Tư.
B.Luật cương tháng Tư.
C.Luận cương tháng Tư.
D.Báo cáo Đảng tháng Tư.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận