Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là

ID [786334]

Bản báo cáo quan trọng của Lênin trước Trung ương Đảng Bônsêvích (4 - 1917) là

A. Chính cương tháng Tư.
B. Luật cương tháng Tư.
C. Luận cương tháng Tư.
D. Báo cáo Đảng tháng Tư.
Lại Thị Lan
Đáp án C
Bình luận