Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là
Bản chất của mối quan hệ ADN – ARN – Prôtêin là
A. Trình tự các ribônuclêôtit - Trình tự các nuclêôtit - Trình tự các axit amin.
B. Trình tự các nuclêôtit mạch bổ sung - Trình tự các ribônuclêôtit - Trình tự các axit amin.
C. Trình tự các cặp nuclêôtit - Trình tự các ribônuclêôtit - Trình tự các axit amin.
D. Trình tự các bộ ba mã gốc - Trình tự các bộ ba mã sao - Trình tự các axit amin.

Đáp án D

Bản chất mối quan hệ ADN - ARN - Protein.

Thông tin di truyền trong ADN của mỗi tế bào được truyền đạt cho thế hệ tế bào con thông qua cơ chế nhân đôi.

Thông tin từ mạch mã gốc ADN → phiên mã ra mARN → quy định trình tự acid amine → biểu hiện thành tính trạng cơ thể.

ADN - ARN - Protein: trình tự bộ ba mã gốc → trình tự bộ ba mã sao → trình tự acid amine thông qua các cơ chế, phiên mã, dịch mã.

→ Đáp án D.