Barbuda's econormy remains dependent on tourism and on vIsitors who fly to the 1slands om all over the world.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Barbuda's econormy remains dependent on tourism and on vIsitors who fly to the 1slands om all over the world.

ID 756005.

Barbuda's econormy remains dependent on tourism and on vIsitors who fly to the 1slands om all over the world.

A. overwhelming
B. overwhelmingly
C. overwhelm
D. overwhelmed
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 6 lúc 14:5 Link fb:
B. Overwhelmingly (adv): quá mức
Phân tích: Remain là một linking verb, nên sau nó có thê điền một tính từ. Phía sau đã có tính từ “dependent” rồi nên không điển tình từ nào nữa nên loại A và D. C là động từ nguyên mẫu nên không đứng sau remain được. Vậy phương án đúng là B. Trạng từ bế nghĩa cho tính từ đứng sau (overwhelmingly dependent: phụ thuộc một cách quá mức/quá nhiều). Đây cùng là một vị trí thường ra trong đề "linking verb + adv + adj)
Tạm dịch: Nên kinh tế của Barbuda vẫn còn phu thuộc quá mức vào du lịch và du khách đến các hòn đáo từ khắp nơi trên thế giới.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ