Barbuda's econormy remains dependent on tourism and on vIsitors who fly to the 1slands om all over the world.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Barbuda's econormy remains dependent on tourism and on vIsitors who fly to the 1slands om all over the world.

ID [756005]

Barbuda's econormy remains dependent on tourism and on vIsitors who fly to the 1slands om all over the world.

A. overwhelming
B. overwhelmingly
C. overwhelm
D. overwhelmed
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

B. Overwhelmingly (adv): quá mức
Phân tích: Remain là một linking verb, nên sau nó có thê điền một tính từ. Phía sau đã có tính từ “dependent” rồi nên không điển tình từ nào nữa nên loại A và D. C là động từ nguyên mẫu nên không đứng sau remain được. Vậy phương án đúng là B. Trạng từ bế nghĩa cho tính từ đứng sau (overwhelmingly dependent: phụ thuộc một cách quá mức/quá nhiều). Đây cùng là một vị trí thường ra trong đề "linking verb + adv + adj)
Tạm dịch: Nên kinh tế của Barbuda vẫn còn phu thuộc quá mức vào du lịch và du khách đến các hòn đáo từ khắp nơi trên thế giới.
npb2002 chỗ trống ở đâu vậy?
1 Tháng 8 lúc 14:17
maithanhtamtqs bạn đọc lời giải có thể hiểu chỗ trống ở sau từ remain đó. Có thể nhiều bài tập quá nên trong quá trình làm đề còn một xíu sai xót, bạn có thể thông cảm mà
1 Tháng 8 lúc 14:46 Cảm ơn
captain2604 Sẽ là sau chỗ remain em nha, câu này ẩu quá rồi
1 Tháng 8 lúc 16:33 Cảm ơn