“Barry, please use this door when there is an emergency only.”, said Flash.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

“Barry, please use this door when there is an emergency only.”, said Flash.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Null

ID [755977]

“Barry, please use this door when there is an emergency only.”, said Flash.

A. Flash told Barry not to use that door unless there was an emergency.
B. Flash warned Barry not to use that door in case of emergency.
C. Flash advised Barry not to use that door should there be an emergency.
D. Flash suggested that Barry not use that door under any circumstances.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Tạm dịch: “Barry, hãy sử dụng cửa này khi có trường hợp khẩn cấp.”, Flash nói.
A. Flash bảo Barry không sử dụng cánh cửa đó trừ khi có trường hợp khẩn cấp.
B. Flash cảnh báo Barry không được sử dụng cánh cửa đó trong trường hợp khẩn cấp.
C. Flash khuyên Barry không nên sử dụng cánh cửa đó nếu có trường hợp khẩn cấp.
D. Flash đề nghị Barry không sử dụng cánh cửa đó trong bất kỳ trường hợp nào.