Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao n?

ID [304425]

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AAbbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao nhiêu dòng thuần chủng mới từ hai dòng thuần này?

A.16.
B.14.
C.8.
D.6.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Vì khi lai hai dòng thuần nói trên sẽ hình thành cơ thể có kiểu gen AabbDdEe. Từ cơ thể có 3 cặp gen dị hợp (AabbDdEe) sẽ hình thành được 8 dòng thuần.
Tuy nhiên, trong 8 dòng thuần được tạo ra, đã có 2 dòng thuần cũ ban đầu. Vì vậy chỉ tạo ra được 8 – 2 = 6 dòng thuần.
Bình luận
tuhycu123 - tội k bao giờ đọc kĩ đề

Trả lời

0849868884 - 2 dòng thuật cũ ban đầu là s v

Trả lời