Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AABbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AABbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao n?

ID [786370]

Biết không xảy ra hiện tượng đột biến,từ hai dòng thuần chủng có kiểu gen AABbddee và aabbDDEE. Có thể tạo ra được bao nhiêu dòng thuần chủng mới từ hai dòng thuần này?

A. 16.
B. 14.
C. 8.
D. 6.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Đáp án B.
Vì khi lai hai dòng thuần nói trên sẽ hình thành cơ thể có kiểu gen AaBbDdEe. Từ cơ thể có 4 cặp gen dị hợp (AaBbDdEe) sẽ hình thành được 16 dòng thuần. Tuy nhiên, trong 16 dòng thuần được tạo ra, đã có 2 dòng thuần cũ ban đầu. Vì vậy chỉ tạo ra được 16 – 2 = 14 dòng thuần.
Bình luận