Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì? Do ai ban hành?

Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta có tên gọi là gì? Do ai ban hành?

A. Quốc triều hình luật. Do Lê Thánh Tông ban hành

B. Hình Luật. Do Lý Thánh Tông ban hành 

C. Hoàng triều luật lệ. Do Lý Thánh Tông ban hành 

D. Luật Hồng Đức. Do Lê Thánh Tông ban hành 

Đáp án B