Both Asian and Western students seem about how to answer the questionnaire of the survey.
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

Both Asian and Western students seem about how to answer the questionnaire of the survey.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

Both Asian and Western students seem ________ about how to answer the questionnaire of the survey.

A. confusedly
B. confused
C. confusing
D. confusion
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Chọn đáp án: B. confused (adj): bối rối, lúng túng
Eg: The boy looks confused when he sees his parents at the door of his classroom. Thằng bé có vẻ bối rối khi thấy bố mẹ nó ở cửa phòng học.)
Linking verb: “seem” + adj nên loại A, D
Đáp án còn lại: A. confusedly (adv): một cách bối rối, lúng túng
C. confusing (adj): gây bối rối, lúng túng (Eg: a confusing question: một câu hỏi khiến người nghe bối rối) D. confusion (n): sự nhầm lẫn, sự bối rối
Tạm dịch: Cả sinh viên các nước châu Á và phương Tây dường như đều bối rối khi trả lời các câu hỏi khảo sát.
Bình luận