Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Các đơn phân của ADN khác nhau ở thành phần nào?

Các đơn phân của ADN khác nhau ở thành phần nào?

A. Đường

B. Acid photphoric

C. Bazo nito (A, T, G, X)

D. Bazo nito (A, U, G, X)

Đáp án C

ADN là đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các nucleotide.

Các đơn phân được cấu tạo từ 3 thành phần là: đường, acid, bazonito. Các nucleotide khác nhau ở gốc bazo nito.

Có 4 loại bazo nito, tên nucleotide cũng lấy theo tên của các loại bazo nito.

ADN có 4 loại bazo nito là: A- Adenin, T - Timin, G - Guanin, X - Xitozin.

→ Đáp án C.