Các đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở
Các đơn phân của phân tử ADN khác nhau ở
A. Số nhóm -OH trong phân tử đường
B. Bazơ nitơ
C. Gốc photphat trong H3PO4
D. Đường deoxiribozơ

Đáp án B