Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

Các nước đang phát triển hiện nay chiếm khoảng

A. 70% dân số và 80% số dân tăng hàng năm của thế giới

B. 75% dân số và 85% số dân tăng hàng năm của thế giới

C. 80% dân số và 90% số dân tăng hàng năm của thế giới

D. 80% dân số và 95% số dân tăng hàng năm của thế giới

Đáp án D