Các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định có bao nhiêu đặc điểm sau đây? I. Kết quả phép lai thuận khác với k?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định có bao nhiêu đặc điểm sau đây? I. Kết quả phép lai thuận khác với k?

ID [786271]

Các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định có bao nhiêu đặc điểm sau đây?
I. Kết quả phép lai thuận khác với kết quả của phép lai nghịch.
II. Tính trạng biểu hiện không đều ở hai giới, kiểu hình lặn dễ biểu hiện hơn ở giới XY.
III. Chỉ có vật chất di truyền của mẹ được truyền lại cho con.
IV. Có hiện tượng di truyền thẳng.

A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Lại Thị Lan
Đáp án A Các tính trạng do gen nằm trong tế bào chất quy định có 2 đặc điểm là I và III.
→ Đáp án A.
Giải thích:
Vì hợp tử chỉ nhận tế bào chất của trứng mà không nhận tế bào chất của tinh trùng cho nên gen trong tế bào chất của đời con chỉ do mẹ truyền cho. Vì chỉ do mẹ truyền cho, cho nên kiểu hình của đời con phụ thuộc vào vai trò làm bố, mẹ (vì phụ thuộc vào vai trò làm bố mẹ cho nên kết quả phép lai thuận khác với phép lai nghịch.
Bình luận