Cách nào sau đây không điều chế được NaOH?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH?

ID [756113]

Cách nào sau đây không điều chế được NaOH?

A. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ.
B. Cho Na2O tác dụng với nước.
C. Sục khí NH3 vào dung dịch Na2CO3.
D. Cho dung dịch Ca(OH)2 tác dụng với dung dịch Na2CO3.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan