Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Cấu tạo của X: C2H5COOCH3 có tên gọi là

Cấu tạo của X: C2H5COOCH3 có tên gọi là

A. etyl axetat.

B. propyl axetat.

C. metyl propionat.

D. metyl axetat.

Đáp án C

Giải: Để gọi tên của este (RCOOR') ta đọc theo thứ tự:

Tên R' + Tên RCOO + at

⇒ Tên gọi của C2H3COOCH5 là metyl propionat.

⇒ Chọn C