Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do

ID [304024]

Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do

A.sự tiến hoá trong quá trình phát triển của loài.
B.chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau.
C.chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong điều kiện như nhau.
D.chúng thực hiện các chức năng giống nhau.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BCác cơ quan tương đồng có kiểu cấu tạo giống nhau tuy nhiên do chúng sống ở các điều kiện khác nhau nên CLTN đã diễn ra theo các hướng khác nhau dẫn đến sự sai khác về một số chi tiết của chúng → Đáp án B
Bình luận