Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là

ID [0]

Chất không sử dụng làm phân bón hóa học là

A.NaNO2.
B.NH4H2PO4.
C.KNO3.
D.BaSO4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận