Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chất không tan trong nước lạnh là

Chất không tan trong nước lạnh là

A. fructozơ.

B. glucozơ.

C. saccarozơ.

D. tinh bột.

Đáp án D

Giải: Tinh bột không tan trong nước lạnh (nước nguội) và nước nóng ⇒ chọn D.

Chú ý: Tinh bột trương lên trong nước nóng → dung dịch keo nhớt (hồ tinh bột)!

Video chữa 01