Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH=CH2.

B. CH3-CH=CH-CH=CH2.

C. CH3-CH=C(CH3)2.

D. CH2=CH-CH2-CH3.

Đáp án B

Meow Meow đọc lại sgk đi bạn = ))
. 05/05/2018
Tạ thị ngọc anh giải thích kĩ giúp em phần đồng phân hình học này với
em còn yếu phần này
. 05/05/2018