Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

ID [0]

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A.CH2=CH-CH2-CH3.
B.CH2=CH-CH=CH2.
C.CH3-CH=CH-CH=CH2.
D.CH3-CH=C(CH3)2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận