Chất nào sau đây có đồng phân hình học?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

ID [660826]

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH2-CH3.
B. CH2=CH-CH=CH2.
C. CH3-CH=CH-CH=CH2.
D. CH3-CH=C(CH3)2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận