Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?

ID [756094]

Chất nào sau đây không có tính chất lưỡng tính?

A. AlCl3.
B. Al2O3.
C. Al(OH)3.
D. NaHCO3.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan