Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

Chất nào sau đây không dẫn điện được ?

A. KCl rắn, khan.

B. CaCl2 nóng chảy.

C. NaOH nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Đáp án A

HD• CaCl2, NaOH khi nóng chảy cũng phân li ra ion, nên ở trạng thái nóng chảy các chất này dẫn điện được.

HBr khi hòa tan trong nước thì: HBr → H+ + Br- nên dung dịch HBr hòa tan trong nước cũng dẫn được điện.

→ Chọn A.