Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên có mạch phân nhánh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên có mạch phân nhánh?

ID [667525]

Chất nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên có mạch phân nhánh?

A. Amilopectin.
B. Amilozơ.
C. Cao su buna-S.
D. Xenlulozơ.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A
Bình luận