Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

Chất nào sau đây trùng hợp tạo PVC?

A. CH≡CH.

B. CH2=CH2.

C. CH2=CHCl.

D. CHCl=CHCl.

Đáp án C