Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z ?

ID [664789]

Chất X có công thức phân tử C6H8O4. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu được chất Y và 2 mol chất Z. Đun Z với H2SO4 đặc chỉ có thể thu được ete. Chất Y phản ứng với H2SO4 loãng (dư) thu được chất T. Cho T phản ứng với HBr, thu được một sản phẩm hữu cơ duy nhất. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Chất T không có đồng phân hình học. 
B. Chất X phản ứng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. 
C. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2
D. Chất Z có thể điều chế anđehit fomic. 
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải:+ Z tham gia phản ứng với H2SO4 đặc chỉ thu được ete ⇒ (CH3OCH3)

Vậy Z là CH3OH → từ Z có thể điều chế HCHO ⇒ D đúng

X : C6H8O4 có π + v= \(\dfrac{6.2+2-8}{2}\) = 3= 2πCOO + πC=C

+ X có CT là C2H2(COOCH3)2 || Nhưng vì T + H2SO4 → 1 sản phẩm duy nhất

⇒ CTCT của X phải là \(\begin{array}{l}CH - C{\rm{OO}}C{H_3}\\||\\CH - C{\rm{OOC}}{{\rm{H}}_3}\end{array}\) → X phản ứng với H2 theo tỉ lệ 1:1 → B đúng

⇒ T là \(\begin{array}{l}CH - C{\rm{OOH}}\\||\\CH - C{\rm{OOH}}\end{array}\) \(\Leftrightarrow\) T có đồng phân hình học SAI ⇒ Chọn A

⇒ Từ T ⇒ Y là \(\begin{array}{l}CH - C{\rm{OONa}}\\||\\CH - C{\rm{OONa}}\end{array}\) \(\Leftrightarrow\) CTPT của Y là C4H2O4Na2C đúng
Bình luận
vominhtama1qbqb Lại sai key
11 Tháng 6 lúc 13:31