Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành

ID [786338]

Chính sách kinh tế mới (NEP) ở Nga được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, nhưng bắt đầu từ ngành

A. công nghiệp.
B. nông nghiệp.
C. thủ công nghiệp.
D. thương nghiệp.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận