Cho 2 thứ cây lai thuận nghịch được kết quả sau: Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh →F1: 100% lá đốm. Lai nghịch: ♀lá xan?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 2 thứ cây lai thuận nghịch được kết quả sau: Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh →F1: 100% lá đốm. Lai nghịch: ♀lá xan?

ID [304056]

Cho 2 thứ cây lai thuận nghịch được kết quả sau:
Lai thuận: ♀ lá đốm x ♂ lá xanh →F1: 100% lá đốm.
Lai nghịch: ♀lá xanh x ♂lá đốm →F1: 100% lá xanh.
Nếu lấy hạt phấn ở F1 của phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 của phép lai nghịch thì kết quả kiểu hình ở F2 thu được sẽ thế nào?

A.75% lá xanh : 25% lá đốm
B.100% lá đốm
C.100% lá xanh
D.50% lá xanh : 50 % lá đốm
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CTừ phép lai thuận và nghịch trên ta thấy, F1 luôn có kiểu hình giống mẹ → Tính trạng màu sắc lá di truyền theo dòng mẹ.
Nếu lấy hạt phấn ở F1 của phép lai thuận thụ phấn cho cây F1 của phép lai nghịch thì F2 có kiểu hình giống mẹ F1 → F2 có kiểu hình 100% lá xanh → Đáp án C
Bình luận