Cho 3 hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng v?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho 3 hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng v?

ID [657576]

Cho 3 hiđrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử, đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư.
Trong các phát biểu sau:
(a) 1 mol X phản ứng tối đa 4 mol H2 (Ni, t0)
(b) Chất Z có đồng phân hình học.
(c) Chất Y có tên gọi là but-1-in.
(d) Ba chất X, Y, Z đều có mạch cacbon không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Từ giả thiết MX < MY < MZ < 62

⇒ X là HC≡C–C≡CH || Y là HC≡C–CH=CH2 || Z là HC≡C–CH2–CH3

Vậy 1 mol X phản ứng tối đa 4 mol H2 (Ni, to) ⇒ Đúng

+ Z tuy có nối đôi C=C nhưng lại là =CH2
⇒ Y không có ĐPHH ⇒ Sai ⇒ Chọn B

Y là bút–1–in ⇒ Đúng

X, Y và Z đều có mạch C không phân nhánh ⇒ Đúng

Bình luận
hungthang231 em cần lời giải thích
Trả lời 6 Tháng 5 lúc 9:5
tranduchoanghuy 1/ HIDROCACBON phản ứng được với AgNO3/NH3 => chứa liên kết 3 đầu mạch ^_^
Lại có 3 hidrocacbon có cùng số C => phải chứa từ 4C trở lên
(vì 2C và 3C chỉ có 1 đồng phân chứa 1 liên kết 3 đầu mạch )
Lại có: nếu các chất chứa 5C, giả sử Z có dạng C5H? thì ? vô lý
=> X, Y và Z đều chứa 4C ^_^ => các chất lần lượt là:
X là HC≡C-C≡CH, Y là HC≡C-CH=CH2, Z là HC≡C-CH2-CH3
(vì Z là ankin chứa nối 3 đầu mạch thì lớn nhất chỉ có thể
có 6H, cứ thể giảm 2H do M(X) < M(Y) < M(Z)...giảm xuống 4H
rồi 2H vừa đủ đến X => ngưng => 3 chất )
2/ Xét các phát biểu:
(a) Đúng vì 1 pi 1H2 trong khi X chứa 4pi ^_^
(b) Sai
(c) Sai, đó là tên gọi của Z.
(d) Đúng
||=> chỉ có (a) và (d) đúng => chọn B ^_^
6 Tháng 5 lúc 12:10 (2) Cảm ơn
phamthivannh ở trên giải sai rồi , Y đâu phải but-1-in
31 Tháng 5 lúc 20:22
letrungnguyen2809 C2H2 , CH3CHO , HCOOCH3 cũng thỏa mãn mà smod
Trả lời 7 Tháng 6 lúc 9:12
nqtuan94 em đọc kỹ đề . Hidrocacbon mà
7 Tháng 6 lúc 9:29 Cảm ơn