Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng?

ID [52787]

Cho 3,6 gam Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch X và không có khí thoát ra. Khối lượng muối có trong X là

A.24,0     
B.22,2  
C.15,9   
D.25,2 
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D Giải: BTe: 2nMg = 8nNH4NO3 ⇒ nNH4NO3 = 0,0375 mol.

⇒ Muối gồm Mg(NO3)2 (0,15 mol), NH4NO3 (0,0375 mol).

⇒ mmuối = 0,15 × 148 + 0,0375 × 80 = 25,2 gam.

Bình luận