Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn t?

ID [436307]

Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Biết tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 11,5. Giá trị của m là

A. 27,96.
B. 29,72.
C. 31,08.
D. 36,04.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C \(M_{khi}=11,5*2=23 \Rightarrow \) hỗn hợp khí có \(H_2,\) và một khí hóa nâu trong không khí nên có \(NO\)

Mặt khác:\(n_{H_2}+n_{NO}=0,08\)

\(\Rightarrow n_{H_2}=0,02; n_{NO}=0,06\)

Vì có khí \(H_2\) nên \(NO_3^-\) sẽ hết, kim loại dư nên \(H^+\) cũng hết

\(m_{Mg(pu)}=5-0,44=4,56(g) \Rightarrow n_{Mg(pu)}=0,19\)

\(n_{e(nhuong)}=2n_{Mg}=0,38 > (2n_{H_2}+3n_{NO}=0,22) \Rightarrow\) có tạo thành \(NH_4^+\)

BT e:\(8n_{NH_4^+}=0,38-0,22=0,16 \Rightarrow n_{NH_4^+}=0,02\)

\(n_{KNO_3}=n_{NH_4^+} + n_{NO}=0,02+0,06=0,08\)

Dung dịch X có:\(n_{Mg^{2+}}=0,19; n_{NH_4^+}=0,02; n_{K^+}=0,08; n_{SO_4^{2-}}=x\)

BT điện tích:\(2x=0,19*2+0,02+0,08= 0,48 \Rightarrow x=0,24\)

\(m=m_{Mg^{2+}}+m_{K^+}+ m_{NH_4^+}+ m_{SO_4^{2-}}\)

\(\Rightarrow m=0,19*24+0,08*39+0,02*18+0,24*96=31,08(g)\)

Chọn C
Bình luận
gatsoulan gatsoulan :p . 9/5/2015
10 Tháng 5 lúc 23:22
kidken :3 . 11/5/2015
12 Tháng 5 lúc 3:34
bha97 giúp với . 12/5/2015
13 Tháng 5 lúc 14:1
kiwi2t ;)) bấm lộn thảo nào k ra . 15/5/2015
16 Tháng 5 lúc 10:13
canhdieunogio bài này cũ quá :( . 15/6/2015
16 Tháng 6 lúc 9:50