Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn t?

ID [118739]

Cho 5 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp KNO3 và H2SO4, đun nhẹ, trong điều kiện thích hợp, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch A chứa m gam muối; 1,792 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí, tỉ khối hơi của B đối với H2 là 11,5 và còn lại 0,44 gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A.31,08
B.29,34.
C.27,96.
D.36,04.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải: \(M_{khi}=11,5*2=23 \Rightarrow \) hỗn hợp khí có \(H_2,\) và một khí hóa nâu trong không khí nên có \(NO\)

Mặt khác:\(n_{H_2}+n_{NO}=0,08 \Rightarrow n_{H_2}=0,02; n_{NO}=0,06\)

Vì có khí \(H_2\) nên \(NO_3^-\) sẽ hết, kim loại dư nên \(H^+\) cũng hết

\(m_{Mg(pu)}=5-0,44=4,56(g) \Rightarrow n_{Mg(pu)}=0,19\)

\(n_{e(nhuong)}=2n_{Mg}=0,38 > (2n_{H_2}+3n_{NO}=0,22) \Rightarrow\) có tạo thành \(NH_4^+\)

BT e:\(8n_{NH_4^+}=0,38-0,22=0,16 \Rightarrow n_{NH_4^+}=0,02\)

\(n_{KNO_3}=n_{NH_4^+} + n_{NO}=0,02+0,06=0,08\)

Dung dịch X có:\(n_{Mg^{2+}}=0,19; n_{NH_4^+}=0,02; n_{K^+}=0,08; n_{SO_4^{2-}}=x\)

BT điện tích:\(2x=0,19*2+0,02+0,08= 0,48 \Rightarrow x=0,24\)

\(m=m_{Mg^{2+}}+m_{K^+}+ m_{NH_4^+}+ m_{SO_4^{2-}}\)

\(\Rightarrow m=0,19*24+0,08*39+0,02*18+0,24*96=31,08(g)\) ⇒ Chọn C

Bình luận
thanhphubk25 - HD dài qá
ta có : n(Mg)=(5-0.44)/24=0.19
vì M(khí)=23 => h2(0.02) và NO (0.06)=> No3- hết
n(nH4+)= (0.19.2-0.02.2-0.06.3)/8=0.02
mối gồm m(K+ 0.08, mg2+ 0.19 so42-b nh4+ 0.02 ) btdt=>b=0.24 => muối 31.8

Trả lời