Cho 5 quần thể thực vật có thành phần kiểu gen như sau: Quần thể 1: 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa Quần thể 2: 0,5AA : 0,4Aa : 0,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho 5 quần thể thực vật có thành phần kiểu gen như sau: Quần thể 1: 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa Quần thể 2: 0,5AA : 0,4Aa : 0,?

ID [118944]

Cho 5 quần thể thực vật có thành phần kiểu gen như sau:
Quần thể 1: 0,6AA : 0,2Aa : 0,2aa.
Quần thể 2: 0,5AA : 0,4Aa : 0,1 aa. 
Quần thể 3: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. 
Quần thể 4: 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa. 
Quần thể 5: 0,25AA : 0,5Aa : 0,25aa. 
Nếu các quần thể giao phấn ngẫu nhiên thì trong số 5 quần thể nêu trên, có bao nhiêu quần thể khi cân bằng có thành phần kiểu gen giống nhau?

A.1.
B.3.
C.4.
D.2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B
Quần thể giao phấn ngẫu nhiên.
Khi cân bằng có thành phần kiểu gen giống nhau ↔ tần số alen các quần thể này là bằng nhau
Xét tần số alen A:
Quần thể 1: A = 0,7
Quần thể 2: A = 0,7
Quần thể 3: A = 0,6
Quần thể 4: A = 0,7
Quần thể 5: A = 0,5
Vậy có 3 quần thể sau khi cân bằng có thành phần kiểu gen giống nhau là 1, 2, 4
Bình luận