Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3.?

Cho 5,6 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 4 tan vừa đủ trong dung dịch hỗn hợp chứa HCl và KNO3. Sau phản ứng thu được 0,224 lít khí N2O (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa muối clorua. Biết các phản ứng hoàn toàn. Cô cạn cẩn thận Y thu được m gam muối. Giá trị của m là :

A. 20,51.

B. 18,25.

C. 23,24.

D. 24,17.

Đáp án A


Đang tải lời giải
Hồ Thanh Duy
từ tỉ lệ và Khối lượng X suy ra: nMg=0,1 và nMgO=0,08
nN2O=0,01
do đây là Mg nên có thể muối có NH4+
bảo toàn e: 2nMg=8nN2O +8nNH4+ => nNH4+=0,015
bảo toàn N ta có: nKNO3=nNH4+ +=2nN2O=0,035
từ đây suy ra muối gồm : NH4Cl 0,015, KCl 0,035 và MgCl2 0,18 (do sau pứ chỉ có muối clorua)
=> KQ
En Quy Ti LV 0, SP 0
nMg= 0.08 , MgO =0.1
=> BTE cả quá trình : 2*0.18 = 0.1*2+0.01*8+8*nNH4+ => nNH4+ = 0.015
mà nKNO3 =nK+ = 0.035=2*0.01+0.015 => m muối = 0.18*95+0.035*74.5+0.015*(18+35.5)=20.51
tên là gì
giúp em câi
Xem 2 trả lời