Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây Aa tự thụ phấn được F1. Trong số các câ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây Aa tự thụ phấn được F1. Trong số các câ?

ID [119459]

Cho biết A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a quy định thân thấp. Cho cây Aa tự thụ phấn được F1. Trong số các cây F1, chọn ngẫu nhiên 4 cây thân cao, xác suất để trong số 4 cây chỉ có 3 cây thuần chủng.

A. \(\dfrac{8}{81}.\)
B. \(\dfrac{1}{9}.\)
C. \(\dfrac{4}{9}.\)
D. \(\dfrac{4}{81}.\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Tỉ lệ cây thân cao F1: 1/3 AA : 2/3 Aa
Lấy 4 cây thân cao thì xác suất có 3 cây thuần chủng là: \(C_{4}^{3}\times {{\left( \dfrac{1}{3} \right)}^{3}}\times \dfrac{2}{3}=\dfrac{8}{81}.\)
→ Đáp án A.
Bình luận