Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × A?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × A?

ID [36281]

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEE thu được F1. Theo lí thuyết, lấy một cá thể có 4 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

A.1/3.
B.1/9.
C.1/54. 
D.1/27.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án Cc17.1.png
Bình luận
huyater1234567890 - Nếu đề hỏi lấy 3 tính trạng trội thì làm sao ??? Mn giúp e giải đáp thắc mắc với

Trả lời

son0973514115 - Lấy 1 cá thể trong 27 ca thể 4 trội sao là 1/54 đc vậy ad

Trả lời