Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × A?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × A?

ID [657151]

Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai P: AaBbDdEe × AaBbDdEE thu được F1. Theo lí thuyết, lấy một cá thể có 4 tính trạng trội ở F1, xác suất thu được cá thể thuần chủng là bao nhiêu?

A. 1/3.
B. 1/9.
C. 1/54. 
D. 1/27.
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C c17.1.png
Bình luận
son0973514115 Lấy 1 cá thể trong 27 ca thể 4 trội sao là 1/54 đc vậy ad
Trả lời 21 Tháng 10 lúc 23:1