Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là

ID [0]

Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
tubarsa có Etilen làm mất màu dd KMnO4 thôi mà???
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 22:0
vuducanhthbg200 trừ etan thôi bạn, bạn nhầm rồi
29 Tháng 4 lúc 22:1 Cảm ơn
snphnams Anken có phản ứng oxi hóa không hoàn toàn làm mất màu dd thuốc tím nhé!
Trên có 3 anken và 1 ankan
ankan thì không làm mất màu dd thuộc tím!
29 Tháng 4 lúc 22:4 Cảm ơn