Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là

ID [0]

Cho các chất: etilen, axetilen, etan, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở điều kiện thường là

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án C
Bình luận
tubarsa - có Etilen làm mất màu dd KMnO4 thôi mà???

Trả lời

vuducanhthbg200 trừ etan thôi bạn, bạn nhầm rồi
snphnams Anken có phản ứng oxi hóa không hoàn toàn làm mất màu dd thuốc tím nhé!
Trên có 3 anken và 1 ankan
ankan thì không làm mất màu dd thuộc tím!