Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etyl amin, Gly-ala, tơ nilon-6. Số chất tham gia phản ứng thủy ph?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etyl amin, Gly-ala, tơ nilon-6. Số chất tham gia phản ứng thủy ph?

ID [0]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etyl amin, Gly-ala, tơ nilon-6. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A.2.
B.3.
C.4.
D.5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
nhinhi04012000 - Amino axit + naoh cũng gọi là thuyr phân hả

Trả lời

trungstalay6 - cho e hỏi da gồm những chất?

Trả lời

ntkphuong1203 1,2,5,6
thanhdieu92000 - À mình ra r

Trả lời

thanhdieu92000 - sao mình làm ra câu A vậy ạ?

Trả lời