Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH k?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH k?

ID [0]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng với dung dịch NaOH khi đun nóng là:

A.2.
B.3.
C.5.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải: Số chất phản ứng với NaOH gồm: etyl axetat, tripanmitin và Gly-Ala ⇒ Chọn B
Bình luận