Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi ?

ID [0]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là:

A.3.
B.2.
C.5.
D.4.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AGiải:
Các chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là: etyl axetat ( CH3COOC2H5 ); tripanmitin; Gly-Ala.

Có 3 chất thỏa.

Đáp án A.

Bình luận
vantri99 - không thấy gly ala mới ghê

Trả lời

s2toiyeuchipus2 - Những chất nào v

Trả lời

nqtuan94 bỏ saccarozo và etylamin nha bạn