Cho các chất sau: Vinyl axetat, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, protein. Số chất tham gia phả?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: Vinyl axetat, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, protein. Số chất tham gia phả?

ID [0]

Cho các chất sau: Vinyl axetat, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là:

A.8.
B.6.
C.5.
D.7.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận