Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân tro?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân tro?

ID [0]

Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A.5.
B.3.
C.6.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DGiải: Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm gồm

vinyl fomat, triolein, Gly-Ala-Gly và protein ⇒ Chọn D

Bình luận