Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân tro?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân tro?

ID [664628]

Cho các chất sau: vinyl fomat, triolein, tinh bột, anilin, Gly-Ala-Gly, protein. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm gồm

vinyl fomat, triolein, Gly-Ala-Gly và protein ⇒ Chọn D

Bình luận